Europa-Parlamentets
Tekster vedtaget af Parlamentet
Foreløbig udgave : 19/11/2003

Strategi for jordbundsbeskyttelse

P5_TA-PROV(2003)0507

A5-0354/2003

Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens meddelelse: 'Mod en tematisk strategi for jordbundsbeskyttelse' (KOM(2002) 179 - C5-0328/2002 - 2002/2172(COS))

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til Kommissionens meddelelse (KOM(2002) 179),

-  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1600/2002/EF(1) af 22. juli 2002 om fastlæggelse af Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram,

-  der henviser til bestemmelserne i direktiverne om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (92/43/EØF)(2), fugle (79/409/EØF)(3), vurdering af indvirkningen på miljøet (85/337/EØF)(4) og fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (2000/60/EF)(5), hvad angår beskyttelsen af økosystemerne og deres direkte relation til jordbundsbeskyttelse,

-  der henviser til forretningsordenens artikel 47, stk. 2,

-  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik og udtalelser fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme (A5-0354/2003),

A.       der henviser til, at jordbunden er en væsentlig bestanddel af det terrestriske miljø, fordi den er grænseflade mellem hydrosfæren, atmosfæren og de organismer, der lever i den, og fordi den regulerer materiens og energiens naturlige kredsløb, samtidig med at den er meget følsom over for klimaændringer og menneskets virksomhed gennem tiderne, og at dens struktur og særlige egenskaber derfor er et resultat af en århundredelang udviklingsproces, hvorved den bliver en ikke-fornyelig ressource,

B.       der henviser til, at jordbunden udgør det bærende element for menneskets bosættelser og dets økonomiske virksomhed og infrastruktur, og at det derfor er påtrængende nødvendigt at regulere anvendelsen af den og afhjælpe virkningen af eksterne påvirkninger,

C.       der imidlertid henviser til, at visse landbrugs- og skovbrugsmæssige aktiviteter (bevarelse af terrasser, kontrolleret græsning i bestemte områder, indførelse af områder med blandede afgrøder) er blevet af afgørende betydning for bevarelsen af jordbundsressourcerne, og at negligeringen af sådanne faktorer derfor har skabt store problemer med tab af jordbund,

D.       der henviser til, at den tematiske strategi skal tage hensyn til forholdet mellem årsag og virkning, menneskeskabte eller klimatiske påvirkninger samt til de vigtigste årsager til forringelse og tab af jordbund, forurening, syreregn, ørkendannelse og forsaltning, arealbefæstning og kompaktering, oversvømmelser og jordskred og på den baggrund foreslå en række integrerede foranstaltninger med sigte på at fremme en effektiv jordbundsforvaltning,

E.       der henviser til, at overdreven urbanisering og anlæg af infrastruktur, som ikke altid tager hensyn til miljøet, har gjort indhug i den naturlige jordbund, skabt store kompakte arealer, som giver mennesket mindre kontakt med det naturlige miljø, opsplittet landområderne, ændret vandafledningsforholdene og øget farerne for oversvømmelser, og som erkender, at denne proces især er uholdbar i mange af Europas kystområder,

F.       der henviser til, at mindsket brug af pesticider samt udfasning af brugen af visse farlige stoffer i pesticider er en forudsætning for at mindske problemerne i forbindelse med landbrugsjordens kvalitet,

G.       der henviser til, at tabet af biodiversitet, de fysiske og kemiske forringelsesprocesser som følge af erosionen, ørkendannelsen, forureningen og tabet af organisk materiale bør indgå i jordbundspolitikken som prioriterede områder,

H.       der henviser til, at der er mange facetter i jordbundsproblematikken mellem og inden for medlemsstaterne og kandidatlandene, og at jordbundsforurening er grænseoverskridende i meget mindre grad end luft- og vandforurening; der henviser til, at merværdien ved en europæisk tilgang hovedsagelig ligger i udveksling af informationer, erfaringer og bedste praksis,

I.       der henviser til, at jordbundsbeskyttelse er en forudsætning for opfyldelsen af bl.a. målsætningerne i ovennævnte direktiver 2000/60/EF med hensyn til forebyggelsen af diffus forurening og 92/43/EØF med hensyn til jordbundens biodiversitet samt i Kyoto-protokollen, hvad angår jordbundens og undergrundens evne til at oplagre CO2,

J.       der henviser til, at det er nødvendigt at se nærmere på årsagerne til jordbundsforringelsen og i forbindelse hermed tage højde for hvert europæisk områdes særegenheder og især problematikken i forbindelse med jordbunden i Middelhavsområdet, der i alvorlig grad har lidt skade som følge af skovbrande eller ørkendannelse,


1.       anmoder Kommissionen om inden juli 2004 at forelægge en tematisk strategi for jordbundsbeskyttelse, der bygger på en styrkelse af de nuværende politikker, og som ved hjælp af en integreret tilgang definerer problemer, kvalitative og kvantitative mål og foranstaltninger for at nå disse samt tidsplaner og generelle principper for evaluering og opfølgning med henblik på at:

-       standse oplagringen af miljø- og sundhedsfarlige stoffer i jordbunden

-       vende den foruroligende tendens til erosion, kompaktering og forsegling, fjernelse og forurening af jord

-       beskytte jordbundens rolle i forbindelse med oplagring af CO 2, sikring af vandressourcerne og bevarelse af biodiversiteten og

-       beskytte jordbunden af hensyn til en bæredygtig produktion af levnedsmidler og fornyelige råstoffer;

2.       opfordrer indtrængende Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne og de kompetente regionale myndigheder inden 2007 at udarbejde et videnskabeligt jordbundskatalog, som omfatter jordbundstype, historie, sundhedstilstand og sårbarhed, forringelses- og erosionsprocesser samt forurenede områder, i erkendelse af at visse jordbunde er af stor værdi (landbrugsmæssigt, geologisk, økologisk, historisk eller landskabeligt), og at det er nødvendigt at rette henstillinger om, at de bevares, samt at de anvendes på en bæredygtig måde; betoner, at det er vigtigt at harmonisere analysemetoder for at få sammenlignelige oplysninger om jordbundsdata; mener, at de eksisterende data skal gøres lettere tilgængelige, da dette er en vigtig forudsætning for den nødvendige udveksling af information og erfaringer mellem medlemsstaterne;

3.       opfordrer med henblik herpå Kommissionen til ved udarbejdelsen af det videnskabelige jordbundskatalog at sikre, at jordbundsbeskyttelse og anvendelsen af jordbunden betragtes under ét, idet enhver videnskabelig klassificering af jordbunden, hvor interessant den end måtte være, ville være værdiløs uden en samtidig indførelse af mekanismer til vedvarende overvågning af anvendelsen af jordbunden (kontrol med øget kunstvanding, omklassificering af beskyttede områder, urbanisering af vådområder, anlæg af infrastrukturer på frugtbar jord, etc.); anfører med hensyn til subsidiaritetsprincippet, at sådanne mekanismer til overvågning af arealanvendelsen bør indføres i nært samarbejde med medlemsstaterne;

4.       henstiller til Kommissionen at udarbejde retningslinjer til medlemsstaterne og de kompetente regionale myndigheder med henblik på forebyggelse og overvågning af samt kontrol med forureningen af jordbunden;

5.       støtter Kommissionens indsats for at indsamle data og forbedre de eksisterende databaser og færdiggøre kortlægningerne for at få et georeferencesystem; tilslutter sig ligeledes oprettelsen af et digitalt geografisk informationssystem, der samler spredt information i passende målestok, og som er tilgængeligt for offentligheden;

6.       kræver, at Kommissionen i sammenhæng med SOVEUR-projektet(6) inden for FAO foretager en metodologisk og kartografisk evaluering af jordbunden i Europa, idet den tager hensyn til nødvendigheden af en specifik fremgangsmåde, der hviler på tre grundprincipper: forsigtighed, foregribelse og forebyggelse; disse principper skal efter ånden i FAO's verdenscharter vedrørende jordbundsforhold gå i retning af en forebyggelse af jorderosion og ørkendannelse;

7.       foreslår Kommissionen, at der efter udarbejdelsen af kataloger og diagnoser foretages en zoneopdeling af de europæiske jordbunde under hensyntagen til de geografiske, klimatiske og typologiske forskelle samt anvendelse og risici, og endvidere at den i forbindelse hermed fremsætter forslag om en gennemførlig overvågning på de passende niveauer;

8.       henstiller til Kommissionen, at den undersøger mulighederne for at indføre et system for særlige jordbundsindikatorer, som på grundlag af en forudgående diagnose gør det muligt at fastslå, hvorledes jordbundens tilstand vil udvikle sig som følge af iværksatte foranstaltninger; i denne forbindelse henledes opmærksomheden på, at Det Europæiske Miljøagentur og OECD allerede har foreslået systemer (tryk/tilstand/reaktion), som kunne indgå i den tematiske strategi;

9.       finder, at der er behov for en bedre integration af jordbundsbeskyttelse i EU-politikkerne, og navnlig at der skal tages hensyn til jordbundsbeskyttelsen inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik samt i forbindelse med (regionale) infrastrukturprojekter, der medfinansieres af EU, såvel under de transeuropæiske net som ved udbetalingen af struktur- og samhørighedsfondsmidler og førtiltrædelsesstøtte;

10.       opfordrer Kommissionen til at indføre obligatorisk krydsoverensstemmelse for alle betalinger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik for at sikre, at alle relevante aspekter af jordbundsbeskyttelsen er omfattet af definitionen 'god landbrugs- og miljøpraksis', herunder obligatoriske planer for jordbundsforvaltningen, som skal give alle landmænd, både inden for plante- og kvægavl, adgang til gratis objektive oplysninger og rådgivning;

11.       støtter Kommissionens initiativ om at udarbejde et forslag til lovgivning om oprettelse af et system for overvågning af jordbund og eventuel kompaktering, hvis niveau skal fastsættes i den tematiske strategi;

12.       opfordrer Kommissionen til at undersøge den gældende lovgivning for i højere grad at integrere jordbundsbeskyttelsen og via supplerende forslag især sikre, at der tages større hensyn til jordbundsbeskyttelsen i direktiverne om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening og strategisk miljøkonsekvensvurdering;

13.       opfordrer Kommissionen til i de lovgivningsinitiativer, der affødes af dens tematiske strategi, at tage hensyn til den rolle, som landbruget spiller med hensyn til at tilføre jorden nyt liv, og til at tage hensyn til betydningen af at opretholde landbrugsvirksomheden, navnlig i de regioner, der er mest truet af affolkning; mener, at hensigtsmæssig behandling af jorden inden for landbruget, på græsningsarealer eller i skove er af afgørende betydning for at opretholde disse områder;

14.       mener, at det er nødvendigt at fastlægge en formel definition af de landbrugsmodeller og dyrkningsformer, der eksisterer side om side i EU (bæredygtigt økologisk landbrug med et minimum af bearbejdning, tørt landbrug, landbrug med kunstvanding og landbrug på græsarealer, uden jord eller med græsning på sætere eller i tørre områder) og disses forskellige virkninger på jordbunden, således at de miljøforanstaltninger, der iværksættes, kan afpasses efter landbrugets særlige karakteristika og foranstaltningernes nyttevirkning for jordbunden;

15.       opfordrer Kommissionen til ved hjælp af den fælles landbrugspolitiks ledsageprogrammer på miljøområdet at fremme en praksis, der har til formål at bevare jordbunden, og ligeledes til ved hjælp af passende støtte fra EUGFL at fremme de afgrøder og metoder, der passer bedst til jordbundens beskaffenhed og til den økonomiske og sociale sammenhæng; fremhæver i denne forbindelse den rolle, som bælgplanter kan spille med hensyn til at opretholde vegetationsdækket og en rig fauna i bestemte regioner, eftersom disse afgrøders kvælstofbindende evne gør det muligt at anvende færre gødningsstoffer;

16.       anmoder Kommissionen om at udarbejde en diagnose på grundlag af virkningerne af reformen af den fælles landbrugspolitik på jordbundens sundhedstilstand, som medtager affolkningen af landdistrikterne (og dens socioøkonomiske og miljømæssige konsekvenser), ændringen af landbrugsstøtten og liberaliseringen af markederne, og anmoder endvidere Kommissionen om i miljøforanstaltningerne under den fælles landbrugspolitik at medtage foranstaltninger til beskyttelse og bevaring af jordbunden og vandressourcerne, herunder særforanstaltninger med finansiel støtte;

17.       anfører, at selv om der findes saltholdige jordbunde af høj iboende værdi, er det nødvendigt at finde frem til de mekanismer, der kræves for at kunne kontrollere tilsaltningen og evaluere de former for kunstvanding, som kan have negative virkninger på floder og underjordiske vandstrømme; anbefaler endvidere, at der udarbejdes retningslinjer for god landbrugsmæssig praksis, samtidig med at de regionale og lokale myndigheders kapacitet og ansvar styrkes;

18.       henstiller indtrængende til Kommissionen at revidere direktiv 1986/278/EØF(7) om slam fra rensningsanlæg og at udarbejde et direktiv om kompost; understreger, at det er nødvendigt at intensivere forskningen på dette område med sigte på at fremme mulighederne for at genoprette jordbunde, der er fattige på organisk materiale, og skabe overensstemmelse mellem affaldshåndtering og beskyttelse og berigelse af jordbunden;

19.       opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til såvel i den tematiske strategi for bymiljøet som i instrumenterne for fysisk planlægning at undtage indviet jord, flodbredder, fortidsskove, vådområder og saltenge fra urbanisering, kompaktering eller udnyttelse; arealer med kontamineret jordbund kan anvendes til visse formål, der er godkendt i projektudkastet, under overholdelse af særlige belastningskrav til sanering eller sikring;

20.       opfordrer Kommissionen til at udarbejde retningslinjer for sanering af forurenet jord i byzoner og tilgrænsende områder, der indeholder en fyldestgørende definition af jordbundstyper med henblik på fastlæggelse af deres anvendelsesmuligheder, behørige tidsfrister for en sanering heraf, en undersøgelse af, hvorvidt der kan anvendes mere enkle og effektive ordninger samt forsøgsteknikker med henblik på biologisk behandling, og endelig en biografi vedrørende den pågældende jordbund;

21.       opfordrer medlemsstaterne til ved vurderingerne af virkningerne af såvel underjordiske infra- og overfladestrukturer som byudvidelser at tage hensyn til vandets naturlige strømme over og under jorden, herunder foranstaltninger til bevaring af permeabel jord, samtidig med at der tages højde for følgerne af fragmentering af naturlige vandløb, områder og levesteder i forbindelse med planlægningen; henstiller endvidere, at der ved udarbejdelsen af den tematiske strategi for byer og landdistrikter gøres brug af direktiverne om indvirkningen på miljøet og strategisk miljøkonsekvensvurdering;

22.       understreger behovet for at integrere målene for jordbundsbeskyttelse i den fysiske planlægningsstrategi og gøre det obligatorisk at fremme Det Europæiske Perspektiv for Fysisk Udvikling; anmoder om, at Kommissionen i sin meddelelse om planlægning og miljø - den territoriale dimension, som forventes at foreligge i 2003, undersøger metoder til at forebygge arealbefæstelse som følge af inddragelse af nye arealer i byplanlægning og til infrastruktur; opfordrer til, at der indføres regler om tilpasning af jordens anvendelse til jordbundens beskaffenhed under hensyntagen til samfundets værdinormer, og som sætter en stopper for den vilkårlige arealbefæstelse;

23.       mener, at af hensyn til bæredygtig udvikling bør terrænets topografi, struktur og naturlige relief bevares i forbindelse med urbanisering, og at det ligeledes er nødvendigt at begrænse arealbefæstelse samt deformering af den naturlige morfologi og det naturlige relief; desuden er det nødvendigt at føre bedre kontrol med tab af jord samt at undgå miljømæssige og visuelle virkninger af store udgravninger til udvinding af sten og grus;

24.       konstaterer med hensyn til transportsektoren, at navnlig vejinfrastrukturen og i mindre grad jernbaneinfrastrukturen kan true jordbunden som følge af arealbefæstelse og jordkompaktering (på grund af trykket fra tunge transportmidler) og gennemskæring af økosystemer; gør i den forbindelse opmærksom på, at det er nødvendigt at fremme vandtransport, som det bl.a. anbefales i hvidbogen om transport, og at det for projekter under de europæiske transportnet er nødvendigt at gennemføre en VVM-analyse i henhold til direktiv 2001/42/EF(8); anmoder Kommissionen om at fremme anvendelse af innovative bæredygtige teknikker og produkter inden for vejbyggeri som f.eks. drænasfalt;

25.       mener, at det er nødvendigt at skaffe større viden om funktionerne hos de arter, som lever på jordbunden, næringsstofskredsløbet og vandkredsløbet; finder, at det er vigtigt at anvende forsigtighedsprincippet og sikre, at det sjette miljøhandlingsprogram og EU's miljølovgivning, f.eks. habitat-, fugle- og vandrammedirektiverne, overholdes til punkt og prikke; finder endvidere, at Fællesskabets politik om nødvendigt bør revideres for i højere grad at beskytte den naturlige balance ved at forhindre tab af biodiversitet;

26.       opfordrer indtrængende Kommissionen til som et led i den tematiske strategi for jordbundsbeskyttelse at udarbejde et system, der giver mulighed for pålidelige og ajourførte beregninger af omkostninger og økonomiske konsekvenser som følge af forringelsen af jordbunden;

27.       påpeger, at der i visse EU-instanser ikke har været tilstrækkelige reaktioner på eller forståelse for ørkendannelsen i forskellige områder af EU og dens socioøkonomiske og miljømæssige konsekvenser; henstiller indtrængende til Kommissionen ufortøvet at forelægge en meddelelse om ørkendannelse; opfordrer derfor Kommissionen til i meddelelsen at indføje et fællesskabshandlingsprogram, hvori der både foretages en præcis zoneopdeling af de områder, der er udsat eller i fare for at blive udsat for ørkendannelse, og en udtømmende analyse af årsagerne og de socioøkonomiske virkninger på områderne samt følgerne heraf for mennesker, natur og vandkredsløb; opfordrer endvidere Kommissionen til at definere de behørige fællesskabsaktioner, som vil kunne bidrage til at begrænse de negative virkninger af en sådan proces;

28.       kræver, at Kommissionen iværksætter et handlingsprogram på EU-plan, hvori der også tages tilbørligt hensyn til den kysterosion, som truer både boligområder og infrastruktur og kulturværdier, og tilslutter sig Kommissionens beskrivelse af erosion som et 'problem, der gør sig gældende i hele EU';

29.       opfordrer Kommissionen til at undersøge klimaændringens virkninger på erosion og ørkendannelse og udarbejde forslag til medlemsstaterne for at afhjælpe konsekvenserne;

30.       opfordrer Kommissionen til at bibeholde og fremme nye foranstaltninger til forebyggelse af skovbrande, der mere end noget andet medvirker til erosion, og som er et særlig alvorligt problem i Middelhavslandene; finder det derfor nødvendigt ud over støtten til forebyggelse af skovbrande at øge støtten til opretholdelse af den traditionelle forvaltning af jordbunden, da den har vist sig at være yderst nyttig for bevarelsen heraf;

31.       understreger betydningen af en bæredygtig forvaltning af skovene med henblik på beskyttelse af jordbunden og anmoder medlemsstaterne om at iværksætte foranstaltninger, der forhindrer urbanisering af afbrændte skovarealer, samt at sørge for, at der ved saneringen af sådanne arealer anvendes tilpassede arter, som ikke har en negativ indvirkning på regionens miljø- og vandbalance;

32.       henstiller, at jordbundsforskningen revideres, således at forskning i forholdet mellem landbrug og jordbund, herunder i vandfattige områder, og andre foranstaltninger mod ørkendannelse fremmes; samtidig skal forskning i kunstgødnings og plantebeskyttelsesmidlers indvirkning på jordbundens biodiversitet prioriteres, og der skal lægges vægt på tværfaglig forskning; mener i øvrigt, at der er behov for forskning i urbaniseringsprocesserne og følgerne af jordforsegling;

33.       understreger, at hele strategien til planlægning og bevarelse af jordbunden bør omfatte en målrettet miljøuddannelse med sigte på de sektorer og aktører, der med deres ukorrekte adfærd bidrager til forringelsen af jordbunden (landmændene, fødevareindustrien, landbrugsbedrifter med en stor gylleproduktion, skovrydningssektoren, etc.);

34.       pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes og tiltrædelseslandenes parlamenter.(1)      EFT L 242 af 10.9.2002, s. 1.
(2)      EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
(3)      EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1.
(4)      EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40.
(5)      EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.
(6)      Van Lynden, G.W., 2000. Soil degradation in Central and Eastern Europe: The assessment of the status of human-induced soil degradation. FAO-ISRIC, Rom.
(7)      EFT L 181 af 4.7.1986, s. 6.
(8)      EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30.